Adatvédelmi tájékoztató

1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő:  (továbbiakban, mint  Adatkezelő)
Székhely:
Telefon:
Képviseli: Varju László
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@varju.hu

2. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

Petícióhoz való csatlakozással kapcsolatos adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés célja Magyarország Alaptörvénye XXV. cikkében , valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben (továbbiakban: Pkbt.) meghatározott petíciós jog gyakorlásának támogatása Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által kezdeményezett Kormányzati kompenzáció tárgyú, tervezett közérdekű bejelentéshez való állampolgári csatlakozás lehetőségének biztosítása, a közérdekű bejelentés közös megtételi feltételeinek megteremtése. A petícióhoz való csatlakozás történhet:

 • a vedjukmegujpestet.hu honlapon közzétett űrlap kitöltésével,
 • az Önkormányzat által a került több pontján felállított és az Önkormányzat épületében kialakított, a petíciós nyilatkozatgyűjtő ponton a lezárt gyűjtőládába bedobott papíron tett nyilatkozattétellel (kerület több pontján kihelyezett, valamint az Újpesti Naplóval kézbesített nyilatkozat minta leadásával).

A petícióhoz való csatlakozás során az Érintettek nyilatkoznak arról is, hogy nem járulnak hozzá személyes adataik nyilvánosságra hozatalához, így az adatok nyilvánosságra hozatalára Önkormányzat sem jogosult. Önkormányzat összesíti a petícióhoz csatlakozók számát, a petíciót benyújtó magánszemély részére (mivel az eljárás során kizárólag magánszemély nyújthatja be a közérdekű megkeresést) átadja a csatlakozókra vonatkozó kizárólag szám adatot. A petíciót benyújtó személy bejelentésében jelzi a petícióhoz csatlakozók számát is, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: AJBH) továbbítja a közérdekű megkeresést a megkeresett szerv felé, közvetíti a petíciót benyújtó bejelentő részére a megkeresett szerv válaszát. Önkormányzat az AJBH felé benyújtott közérdekű bejelentés státuszáról elektronikus levélben vagy postai levélben (petíció benyújtásának módjával azonos módon), valamint honlapján is beszámol a lakosság részére.

Kapcsolattartási célból végzett adatkezelési tevékenység (opcionális)
A petíció aláírásával egy időben – a petíciós célból kezelt adatoktól elkülönülő adatkezelésként- az Érintetteknek lehetősége van email címük és/vagy levelezési címük megadásával az Önkormányzat kapcsolattartási listájára való feliratkozására is. Email cím és/vagy levelezési cím adatkezelésének célja Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata által esetenként, és havi rendszerességgel biztosított elektronikus vagy postai úton megküldött hírlevél formájában az Érintettek tájékoztatása az Önkormányzattal kapcsolatos jelentősebb eseményekről, hírekről, változásokról, közérdekű információkról.

Kezelt adatok köre:

Petíciós jog gyakorlásához szükséges adatok: az Érintettek neve, lakcíme (értesítéshez, csatlakozók pontos számadatának kalkulálásához), email címe (opcionálisan az értesítéshez)

Az opcionális, kapcsolattartási adatkezeléshez szükséges személyes adatok: Érintett neve, lakcíme, email címe.

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Mindkét adatkezelési tevékenység az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, azaz az érintett konkrét célból történő hozzájárulásán. Az Érintettnek bármikor lehetősége van megadott hozzájárulásainak visszavonására, ami azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonásának jelzésére lehetősége van:

 • a petícióhoz való csatlakozás vonatkozásában az adatvedelem@ujpest.hu elérhetőségre küldött elektronikus levél formájában,
 • a kapcsolattartási célból nyilvántartott adatok vonatkozásában az adatvedelem@ujpest.hu elérhetőségre küldött elektronikus levél formájában, vagy a hírlevél lábjegyzetében elhelyezett URL-re kattintva elérhető bejelentő felület használatával,
  valamint mindkét esetben az 1. pontban meghatározott egyéb elektronikus és papír alapú kapcsolattartási adatokon keresztül egyaránt. A visszavonást Adatkezelő 5 munkanapon belül dolgozza fel, ezen időszakon belül lehetséges, hogy az érintett még kap hírlevelet.

4. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:

A petíciós és kapcsolattartási célból biztosított személyes adatokhoz az Önkormányzat kizárólag az adatfeldolgozóként bevont, alábbi szervezetek, mint címzettek részére biztosít hozzáférést

 • Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.
  székhely: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.
  cégjegyzékszám: 01-09-935688
  adatfeldolgozó által végzett adatkezelési művelet: honlap üzemeltetés (kizárólag az elektronikusan benyújtott csatlakozási kérelmek esetén releváns)
  A honlap üzemeltetés kapcsán Adatfeldolgozó által igénybe vett, és jóváhagyott további adatfeldolgozó:
 • NLG-SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
  székhely: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
  cégjegyzékszám: 13-06-063659
  adatfeldolgozó által végzett adatkezelési művelet: honlap üzemeltetés (kizárólag az elektronikusan benyújtott csatlakozási kérelmek esetén releváns), tárhely szolgáltatás biztosítása
  A petícióval kapcsolatosan megadott személyes adatokat az Önkormányzat nem továbbítja harmadik fél részére, a petíció benyújtásakor kizárólag az érintettek számára vonatkozó adat kerül megjelölésre az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala részére.

Adatkezelő szervezetén belül az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz kizárólag az adott folyamatban közreműködő, a jogviszony létrejöttekor titoktartási kötelezettséget vállalt foglalkoztatottak férnek hozzá.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Önkormányzat a petíció céljára megadott személyes adatokat a petíció érdemi elbírálását követően az ezzel kapcsolatos érintetti tájékoztatás biztosításáig, a kapcsolattartási célra megadott adatokat pedig a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 5. naptári év utolsó napjának végéig őrzi meg. A kapcsolattartási adatok vonatkozásában a megőrzésre kijelölt véghatáridőt megelőzően az Adatkezelő tájékoztatást küld az Érintettek részére az adatkezeléshez való hozzájárulás meghosszabbításának lehetőségéről. Amennyiben az érintett él a hosszabbítás lehetőségével, az adatkezelés időtartama újabb 5 évvel (a hozzájárulás megadásától számított 5. naptári év utolsó napjának végéig) hosszabbodik.

6. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg. Az Önkormányzatnak a jogérvényesítés teljesítését (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül kell biztosítania.

6.1 Hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten:

 • az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról,
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött időtartamról, illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről,
 • érintetti joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről,
 • arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő a személyes adatokkal, ha igen, ennek mik a körülményei.

Hozzáférési joga keretében – GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján – az érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik az Önkormányzattól a róluk kezelt személyes adatok elektronikus másolatát.

6.2 Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az adatkezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítési jog gyakorlására elektronikus, vagy papír alapú levél formájában van lehetősége az érintetteknek az 1. fejezetben meghatározott elérhetőségek használatával.

6.3 Törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulása visszavonása, az adatok jogellenes kezelése, az Adatkezelő Uniós, vagy tagállami jogból eredő kötelezettsége fennállása, vagy az adatkezelés cél megszűnése esetén az Adatkezelőtől adatai törlését kérje.

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

6.5 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Önkormányzat jelen adatkezelési tevékenysége során nem végez joghatással járó, vagy az érintetteket hasonlóképpen jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást. A hírlevelek célcsoportjának meghatározásakor az életkort, a korábbi rendezvényekkel kapcsolatos preferenciákat, az igénybe vett támogatásokat, és önkormányzati szociális juttatásokat figyelembe veszi az adatkezelő által alkalmazott automatizmus.

6.6 Egyéb jogorvoslati lehetőségek

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1363 Budapest, Pf.: 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Tel.: 06 1/391-1400

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a kapcsolattartási célból kezelt személyes adatok vonatkozásában a jelen adatkezelési tájékoztatót, a felhasználók weboldalon való értesítése, és a változásról készített, elektronikus vagy papír alapú tájékoztató levél változás dátumát megelőző kiküldése mellett, a változás dátumának megjelölésével, a változott bekezdések kiemelésével egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelés Érintettje a módosítást a hatálybalépését követő használattal elfogadja, minden egyéb esetben élhet a hozzájárulás bármikor gyakorolható visszavonásának jogával.