ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő:

 

Név: Varju László

Cím: 1282 Budapest, Pf.70

Telefon: +3630 466 8888

E-mail: laszlo.varju@parlament.hu

Adatkezelési ügyekért felelős munkatárs: Bedő Kata

 

Közös adatkezelő, mint Varju Lászlót jelölő politikai szervezet:

Név: Demokratikus Koalíció

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15

Nyilvántartási szám: 01-02-0014391

Telefon: 06-21-300-1000, 06-21-300-1234

E-mail: adat@dkp.hu, info@dkp.hu

Adatvédelmi ügyekért felelős munkatárs: Varga Mónika

 

 

 1. Az adatkezelést meghatározó jogszabály(ok):

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 3. évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv)

 

 1. Az adatkezelés jogszerűsége:

Személyes adatot az adatkezelő kizárólag valamely nevesített jogalapon kezelhet. A lehetséges jogalapok a következők:

–       Az érintett hozzájárulása, azaz “az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” (Rendelet).

–       Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ilyen pl. elektronikus megfigyelő rendszer.

Az adatkezelő a hozzájárulással párhuzamosan tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, felhívja a figyelmet a címzettek jogaira, a törlési jogra és az adathordozhatóság jogára.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó érintetti jog a hozzájáruláshoz kapcsolódó adathordozhatósághoz való jog.

Az adatkezelőnek a teljes működését átfogó adatnyilvántartást (adatleltárt) kell készítenie és abban szükséges rögzíteni a jogalapot és minden egyéb lényeges körülményt.

A fentieken túl a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a  párt a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Aláírásgyűjtő íveken, rendezvények alkalmával átvett személyes adatokat Varju László és (adott esetben) a DK központja őrzi mind papíralapon, mind elektronikus formában.

 

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó(k) által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően  tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő   a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
 6. a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 7. a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

 

 1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelést politikai közszereplőként végzem, a célja, hogy kapcsolatot tudjak tartani azokkal a választópolgárokkal, akik kifejezik érdeklődésüket a közéleti tevékenységemmel kapcsolatban. A velük folytatott kapcsolattartást az adatok segítségével igyekszem minél relevánsabbá tenni a választópolgárok számára. Olyan témákban és olyan területekkel kapcsolatban kapjanak információt, amivel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatom őket szakpolitikai kezdeményezéseimről, a választókerülettel kapcsolatos aktuális ügyekről, közéleti tevékenységemről, meghívom őket rendezvényekre, eseményekre, kérem támogatásukat.

A kezelt adatok köre arra terjed ki, amiket a velem kapcsolatba lévő választópolgárok megadnak a Messenger csatornámon, illetve egyéb online csatornáimon – vagy saját maguk adatbevitellel vagy a Facebook Inc.-n keresztül.

Facebook-tól átvett adat a kapcsolatba lépő választópolgár neve és egyedi Facebook azonosítója, ami a neki való üzenetküldéshez szükséges. Lehetséges további adat, hogy a velem Messengeren kapcsolatban lévő választópolgár milyen témák iránt érdeklődött a Varju László közszereplői Facebook oldalamon.

A választópolgár által megadott további adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), de ezen túl kiterjedhet arra is, hogy a velem folytatott Messenger kommunikáció során milyen témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutatott érdeklődést.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat visszavonásig kezelem. A hozzájárulás visszavonására lehetőség van e-mailben és a Messenger csatorna menüjén keresztül is.

 1. Adattovábbítás:

A személyes adatokat az EGT területén kívülre nem továbbítok. Harmadik félnek nem adom át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használom fel az adatokat.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Adatfeldolgozóként a DatAdat Professional Kft. működik közre, biztosítja az adatok tárolásához szükséges szervereket, amelyek az EGT területén belül találhatók. Én és az általam igénybe vett adatfeldolgozó megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általam kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 1. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok:

A tájékoztatáskéréshez való jog:

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait kezelem.

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsam valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

A törléshez való jog:

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.

Jogorvoslattal élhet a nem megfelelő adatkezelés ellen:

Az érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz:

Az érintett továbbá jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat.

A NAIH elérhetőségei:

Posta cím:                     1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                               1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                        +36 (1) 391-1400

Fax:                              +36 (1) 391-1410

E-mail:                          ugyfelszolgalat@naih.hu

URL:                             http://www.naih.hu